M U K A S A O S U K A S A

I H M I S E N M U O T O I N E N J Ä L L E E N- R A K E N N U S S A R J A :

A V E - P A L I K A S T O

Olen muotoillut Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja -teeman mukaisia puupalikoita ja niiden yhdistelmiä vuodesta 2007 lähtien. Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja kuvaa jatkuvalle muutokselle alisteista inhimillistä infrastruktuuria, rakentuvana, rikkoutuvana ja taas uudelleen eheytyvänä toimijana ja toiminnallisuutena.
Ohjaavana tekijänä muotoilussa on ollut esteettisyyden ohella monikäyttöisyys ja -tulkinnallisuus; rakennussarja on fyysinen apuväline, lopullinen muoto ja merkitys jäsentyy sen myötävaikutuksella kokijalähtöisesti, aineettomana oivalluksena ja mielleyhtymänä, muistikuvana. Rakennussarjaan kuuluvia muotoja yhdistelmineen on käytetty näyttelyesineinä, työpajan välineistönä sekä nukketeatterin tarpeistona.

Kolmen kolmiopalikan muodostama ”Pieni työpaja” on AVE -palikaston perusyksikkö, jota voi käyttää omana kokonaisuutenaan, etsiä sen myötä erilaisia rakenteellisia ratkaisuja intuitioineen. A V E -palikasto rakentuu kemikaaleilla pintakäsittelemättömistä osista, joissa käytetty puu on valittu kestävyytensä ja oman luonnollisen värinsä sekä olemuksensa mukaan. Puu tuottaa hyvää oloa orgaanisena materiaalina ja siitä veistetty avoin muoto toimii mielikuvituksen aktivoijana. A V E -palikaston ensimmäinen vuosisarja M2019 valmistetaan Suomen kansallispuun arvokkaimmasta lajikkeesta, Visa-koivusta. Visa-koivusta veistetyt palikat ovat puulle ominaisen kuvioinnin myötä jokainen uniikkeja.
Palikastoa valmistetaan tilausten perusteella; sitä ei tuoteta varastoon, vaan jokainen valmistettava yksilö on käyttöön tehty. Toimitusaika on sidoksissa tähän.
A V E -palikaston elinkaari on pitkä, yli ihmisen iän. Veistokseen jäävät ajan ja ihmisen tuottamat merkit: muotoilijan kädenjälki saa seurakseen teoksen kokijan tuottaman sormenjäljen; palikasto on 100 prosenttisesti kierrätettävä – sukupolvelta toiselle luovutettava perintöesine. Palikasto on arkeen jalkautettu taideobjekti, veistoksen raaka-aine. Se on rakentamisen ja rikkomisen kautta tapahtuvan kuvanveiston kestävä väline, myös lapsille; palikat ovat mitoitettu turvallisuus huomioiden. Käyttö vahvistaa veistosta entisestään: puu tiivistyy, patinoituu, ja teoksen henkilökohtainen merkitys korostuu ihmisen siihen jättämän muistijäljen myötä.

A V E -palikaston keskeneräisyys/rakenteellinen ratkaisu voidaan installoida neuvotteluhuoneeseen ja leikkinurkkaukseen, työpöydälle ja yöpöydälle; kämmenelle ... ojennettavaksi toiselle.

A V E -palikaston muotokielen veistämisessä on rakennettu dialogia suomalaisen ja japanilaisen
kulttuurin rajapinnalle; puun pinoamisen, ja tämän johdannaisen, paperin, sekä sen taittelun välille. Puinen rakennussarja on origami-paperin kaltainen lähtökohta: siitä voidaan pinoamalla taittaa erilaisia kuvia.

Lähtökohdiltaan Origami-paperi on kaksiulotteinen neliö, Ihmisenmuotoinen jälleenrakennussarja kolmiulotteinen kuutio; kumpainenkin muotoilulle alisteisia muuttujia.

A V E -palikasto tervehtii kaikkia, toivottaen jokaisen tervetulleeksi mukaan muotoilemaan mielikuvia;
MU KASA O SU KASA!

Kai Ruohonen
Kuvataiteilija
KO-KOO-MO

You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.

Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena

KO-KOO-MO ry toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa yhteishankkeen “Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena”. Hanketta tukee Taiteen edistämiskeskus. Syksyn 2018 aikana nukketeatteritaiteilija Roosa Halme toteuttaa Palikkateatteri-esityksiä ja -työpajoja nuorten kanssa pienryhmissä prosessimuotoisesti.

Palikkateatterissa  eri puulajeista veistetyt palikat johdattavat katsojan erilaisiin maailmoihin mielikuvituksen avulla. Palikkateatterityöpajassa tutkitaan palikoita neutraaleina esineinä ja perehdytään niiden herättämiin assosiaatioihin yhdessä ja erikseen, eri asennoissa. Palikoista muodostetaan tehtävien avulla erilaisia omaan elämään liittyviä tai liittymättömiä hahmoja, rakennelmia ja maisemia.

KO-KOO-MO -konsepti on yllättänyt muovautumiskyvyllään. Sovelluskohteita on löydetty niin ikäihmisiin, kehitysvammaisiin, psykiatriaan, työhyvinvointiin, ryhmä- ja vertaistoimintaan kuin erityisopetukseen liittyvistä toiminnoista. KO-KOO-MO-konsepti toimii hyvin esimerkiksi kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa sekä tunteiden ja olotilojen hahmottamisen välineenä tarjoten väylän kommunikoida silloinkin, kun puhuttu kieltä ei ole.

Hankkeen aikana työparina toimii taiteilija ja hoitaja. Taiteilija voi tuoda uusia näkökulmia hoitohenkilökunnan työhön ja sitä kautta myös nuorten arkeen. Nuorten tunteva hoitohenkilökunta puolestaan syventää taiteilijan ammatillisia kokemuksia. Palikkateatteri, niin kuin taiteen kokeminen ylipäätään, voi herättää oivalluksia liittyen omaan itseen tai elämäntilanteeseen.

Prosessista toteutettiin näyttely Euran kirjaston näyttelytilaan. 

 

taike-teema2018-rgb-vaaka1.5x.png 


Kohtaamisia nukketeatterin keinoin - opas nukketeatterista vuorovaikutuksen tukena

Nukketeatteritaiteilija/säveltäjä Roosa Halme ja nukketeatteritaiteilija/psykologi Marja Susi ovat työskennelleet syksyllä 2017 varsinais-suomalaisissa hoitolaitoksissa Suomen kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin –apurahan turvin. He ovat koonneet työskentelyn päätteeksi kokemuksistaan oppaan, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön neuvoja sekä näkökulmia siihen, miksi ja miten nukketeatteria voi käyttää vuorovaikutuksen tukena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen toimintaympäristöissä. Tekijöitä kiinnostaa muun muassa se, miten nukketeatterin erilaiset muodot ja ominaisuudet näyttäytyvät kohtaamisissa ihmisten kanssa sellaisissa elämäntilanteissa, jossa omia tunteita tai ajatuksia on vaikea ilmaista sanallisesti.
 
Yhteistyötahoina olivat Turun ensi- ja turvakoti ry, Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus sekä palvelukeskus Kotikunnas. Materiaali on julkaisupäivän jälkeen ladattavissa vapaasti. Lähde mainittava. 

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin

TAITE-HANKE

07/11/2019

TAITE-HANKE

TAITE -hankkeessa kokeillaan KO-KOO-MO ry:n kehittämää terapeuttista palikkateatterikonseptia sekä sen laajennoksena syntynyttä SAMKin kehittämää digitaalista MEMO palikkamuistio -mobiilisovellusta uudenlaisten SOTE -palveluiden raaka-aineina. Sosiaali- ja terveysalan (SOTE) palvelujärjestelmä on murroksessa, mikä aikaansaa mahdollisuuksia ja painetta uusille innovatiivisille tarveperusteisille hyvinvointipalveluille. Uudenlaisten erityisesti ennaltaehkäisevien palveluiden tarve onkin jatkuvasti noussut esille. Kehittämismahdollisuuksia parantavat entisestään digitalisaatio ja nopeasti kehittyvä

teknologia. TAITE –hankkeessa innovatiivisia taidetta ja teknologiaa yhdistäviä työkaluja kokeillaan osana olemassa olevia SOTE-palveluita ja luodaan kokeilujen pohjalta palvelumalleja täysin uudenlaisille palveluille. Kokeiluiden myötä opitaan eri työkalujen roolista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottamisessa eri kohderyhmille. Päätuloksena syntyvät yleisemminkin käyttökelpoiset hyvinvointipalvelumallit erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi. Palvelumallien ja uusien työkalujen

myötä hankkeen odotetaan tuotavan uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttavat SAMK ja KO-KOO- MO ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat: Porin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Kaunummen Koti ja Happy Elderly Appartment palvelukoti (Changzhou, Kiina).

Hankkeessa kokeillaan täysin uudenlaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviä palvelukonsepteja, joiden sisällöissä hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa kehitettyä taidetta ja teknologiaa yhdistävää palikkateatterikonseptia sen digitaalisina laajennoksineen (MEMO – palikkamuistio -mobiilisovellus).

Lyhyen aikavälin tavoitteena on oppia, miten taide ja teknologia on paketoitava palveluksi, jotta syntyvä tuote olisi helposti jalkautettavissa ja integroitavissa uudistuvaan palvelujärjestelmään. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda uudenlaisia SOTE -palveluja, työpaikkoja ja yrityksiä, joilla on mahdollisuudet ja halu toimia myös Suomen rajojen ulkopuolella. Uusien palvelujen kautta aikaansaadaan hyvinvointia ja uudenlaista elämänsisältöä erilaisille kohderyhmille (mm. ikääntyneet, kehitysvammaiset, (erityis)lapset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat) ja niille palveluita tuottaville organisaatioille (mm. päivätoiminta, palveluasuminen, päiväkodit, nuorisopsykiatria, erityisopetus, kuntoutus, monikkulttuurinen toiminta).

Hanke kestää vuoden 2017. Hankkeen aikana järjestetään esityksiä ja työpajoja Porissa, Eurajoella ja Kiinassa.

Hankkeen aikana testattu rakennussarjan digitaalinen sovellus: MEMO mahdollistaa rakentamisen sekä rakenteen tallentamisen ja siitä otetun kuvan jakamisen internetin sekä yleisesti käytössä olevien mobiililaitteiden avulla, omaehtoisessa ja ohjatussa yhteydessä. Reaalimaailman erityispalikat siirtyvät digitaaliseen muotoon MEMO -sovellukseen skannaamalla ne mobiililaitteella. Skannattavat palikat toimivat käyttäjän työkaluna rakentamisessa. Sovelluksessa on mahdollista tehdä asioita, jotka ovat todellisessa maailmassa mahdottomia.

Monipuolisen konseptimme avulla keskitymme hyvinvointia ylläpitäviin perustekijöihin, kuten leikkimisen kautta tapahtuvaan tunteiden ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisuun. Taiteemme on löytöretki innovatiiviseen ajatteluun.


Porin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus

 

TAITE-hankkeen julkaisu:

Sirkka A. (Ed)., (2017). Taite : taiteen ja teknologian yhdistämisellä hyvinvointipalveluja. , In: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 10/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Linkki julkaisuun: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134969/SAMK_TAITE_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y