Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena

KO-KOO-MO ry toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa yhteishankkeen “Palikkateatteri nuorisopsykiatrian hoitotyön tukena”. Hanketta tukee Taiteen edistämiskeskus. Syksyn 2018 aikana nukketeatteritaiteilija Roosa Halme toteuttaa Palikkateatteri-esityksiä ja -työpajoja nuorten kanssa pienryhmissä prosessimuotoisesti.

Palikkateatterissa  eri puulajeista veistetyt palikat johdattavat katsojan erilaisiin maailmoihin mielikuvituksen avulla. Palikkateatterityöpajassa tutkitaan palikoita neutraaleina esineinä ja perehdytään niiden herättämiin assosiaatioihin yhdessä ja erikseen, eri asennoissa. Palikoista muodostetaan tehtävien avulla erilaisia omaan elämään liittyviä tai liittymättömiä hahmoja, rakennelmia ja maisemia.

KO-KOO-MO -konsepti on yllättänyt muovautumiskyvyllään. Sovelluskohteita on löydetty niin ikäihmisiin, kehitysvammaisiin, psykiatriaan, työhyvinvointiin, ryhmä- ja vertaistoimintaan kuin erityisopetukseen liittyvistä toiminnoista. KO-KOO-MO-konsepti toimii hyvin esimerkiksi kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa sekä tunteiden ja olotilojen hahmottamisen välineenä tarjoten väylän kommunikoida silloinkin, kun puhuttu kieltä ei ole.

Hankkeen aikana työparina toimii taiteilija ja hoitaja. Taiteilija voi tuoda uusia näkökulmia hoitohenkilökunnan työhön ja sitä kautta myös nuorten arkeen. Nuorten tunteva hoitohenkilökunta puolestaan syventää taiteilijan ammatillisia kokemuksia. Palikkateatteri, niin kuin taiteen kokeminen ylipäätään, voi herättää oivalluksia liittyen omaan itseen tai elämäntilanteeseen.

Prosessista toteutettiin näyttely Euran kirjaston näyttelytilaan. 

 

taike-teema2018-rgb-vaaka1.5x.png 


Kohtaamisia nukketeatterin keinoin - opas nukketeatterista vuorovaikutuksen tukena

Nukketeatteritaiteilija/säveltäjä Roosa Halme ja nukketeatteritaiteilija/psykologi Marja Susi ovat työskennelleet syksyllä 2017 varsinais-suomalaisissa hoitolaitoksissa Suomen kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin –apurahan turvin. He ovat koonneet työskentelyn päätteeksi kokemuksistaan oppaan, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön neuvoja sekä näkökulmia siihen, miksi ja miten nukketeatteria voi käyttää vuorovaikutuksen tukena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen toimintaympäristöissä. Tekijöitä kiinnostaa muun muassa se, miten nukketeatterin erilaiset muodot ja ominaisuudet näyttäytyvät kohtaamisissa ihmisten kanssa sellaisissa elämäntilanteissa, jossa omia tunteita tai ajatuksia on vaikea ilmaista sanallisesti.
 
Yhteistyötahoina olivat Turun ensi- ja turvakoti ry, Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus sekä palvelukeskus Kotikunnas. Materiaali on julkaisupäivän jälkeen ladattavissa vapaasti. Lähde mainittava. 

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin

TAITE-HANKE

01/10/2018

TAITE-HANKE

TAITE -hankkeessa kokeillaan KO-KOO-MO ry:n kehittämää terapeuttista palikkateatterikonseptia sekä sen laajennoksena syntynyttä SAMKin kehittämää digitaalista MEMO palikkamuistio -mobiilisovellusta uudenlaisten SOTE -palveluiden raaka-aineina. Sosiaali- ja terveysalan (SOTE) palvelujärjestelmä on murroksessa, mikä aikaansaa mahdollisuuksia ja painetta uusille innovatiivisille tarveperusteisille hyvinvointipalveluille. Uudenlaisten erityisesti ennaltaehkäisevien palveluiden tarve onkin jatkuvasti noussut esille. Kehittämismahdollisuuksia parantavat entisestään digitalisaatio ja nopeasti kehittyvä

teknologia. TAITE –hankkeessa innovatiivisia taidetta ja teknologiaa yhdistäviä työkaluja kokeillaan osana olemassa olevia SOTE-palveluita ja luodaan kokeilujen pohjalta palvelumalleja täysin uudenlaisille palveluille. Kokeiluiden myötä opitaan eri työkalujen roolista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottamisessa eri kohderyhmille. Päätuloksena syntyvät yleisemminkin käyttökelpoiset hyvinvointipalvelumallit erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi. Palvelumallien ja uusien työkalujen

myötä hankkeen odotetaan tuotavan uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttavat SAMK ja KO-KOO- MO ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat: Porin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Kaunummen Koti ja Happy Elderly Appartment palvelukoti (Changzhou, Kiina).

Hankkeessa kokeillaan täysin uudenlaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviä palvelukonsepteja, joiden sisällöissä hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa kehitettyä taidetta ja teknologiaa yhdistävää palikkateatterikonseptia sen digitaalisina laajennoksineen (MEMO – palikkamuistio -mobiilisovellus).

Lyhyen aikavälin tavoitteena on oppia, miten taide ja teknologia on paketoitava palveluksi, jotta syntyvä tuote olisi helposti jalkautettavissa ja integroitavissa uudistuvaan palvelujärjestelmään. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda uudenlaisia SOTE -palveluja, työpaikkoja ja yrityksiä, joilla on mahdollisuudet ja halu toimia myös Suomen rajojen ulkopuolella. Uusien palvelujen kautta aikaansaadaan hyvinvointia ja uudenlaista elämänsisältöä erilaisille kohderyhmille (mm. ikääntyneet, kehitysvammaiset, (erityis)lapset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat) ja niille palveluita tuottaville organisaatioille (mm. päivätoiminta, palveluasuminen, päiväkodit, nuorisopsykiatria, erityisopetus, kuntoutus, monikkulttuurinen toiminta).

Hanke kestää vuoden 2017. Hankkeen aikana järjestetään esityksiä ja työpajoja Porissa, Eurajoella ja Kiinassa.

Hankkeen aikana testattu rakennussarjan digitaalinen sovellus: MEMO mahdollistaa rakentamisen sekä rakenteen tallentamisen ja siitä otetun kuvan jakamisen internetin sekä yleisesti käytössä olevien mobiililaitteiden avulla, omaehtoisessa ja ohjatussa yhteydessä. Reaalimaailman erityispalikat siirtyvät digitaaliseen muotoon MEMO -sovellukseen skannaamalla ne mobiililaitteella. Skannattavat palikat toimivat käyttäjän työkaluna rakentamisessa. Sovelluksessa on mahdollista tehdä asioita, jotka ovat todellisessa maailmassa mahdottomia.

Monipuolisen konseptimme avulla keskitymme hyvinvointia ylläpitäviin perustekijöihin, kuten leikkimisen kautta tapahtuvaan tunteiden ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisuun. Taiteemme on löytöretki innovatiiviseen ajatteluun.


Porin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus

 

TAITE-hankkeen julkaisu:

Sirkka A. (Ed)., (2017). Taite : taiteen ja teknologian yhdistämisellä hyvinvointipalveluja. , In: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit 10/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Linkki julkaisuun: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134969/SAMK_TAITE_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y